Wat zijn vermogensrechten en waar staat dit?

  • -Vermogensrechten zijn rechten die overdraagbaar zijn of;
    -Rechten die ertoe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen of;
    -Rechten die verkregen zijn in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel.
    (art. 3:6 BW).

    Rapporteer - Plaats commentaar