Wat zijn de verschillen in rechtsgevolgen tussen autonomie en medebewind?

 • Autonomie: Ingreep pas mogelijk na grove verwaarlozing. Meer dan alleen in gebreke blijven. Alleen de wetgever in formele zin is bevoegd tot ingrijpen, bv door benoeming regeringscommissaris

  Medebewind
  Kan ingegrepen worden als organen bij uitvoering van in medebewind opgedragen taken in gebreke blijven

  Rapporteer - Plaats commentaar
 • Die verschillen zijn niet erg groot, al lag dat vroeger anders. Alleen als het gaat om taakverwaarlozing is er wel een significant verschil. De wetgever kan op grond van artikel 132 lid 5 Grondwet, eerste volzin, een regeling treffen voor het geval gemeentelijke organen bij de uitvoering van in medebewind (dus niet in autonomie!) opgedragen taken ‘in gebreke blijven’. In de Gemeentewet is deze verwaarlozingsregeling opgenomen in de artikelen 123 en 124 Gemeentewet Grofweg komt het erop neer dat het college van B&W krachtens artikel 123 lid 1 Gemeentewet kan ingrijpen als de raad (of een gemeentelijke commissie dan wel een orgaan van een deelgemeente) opgedragen medebewindstaken niet naar behoren uitoefent. Als het college zelf in gebreke blijft, dan geeft artikel 124 lid 1 Gemeentewet het college van GS van de provincie de bevoegdheid in te grijpen.

  Uit de tweede volzin van artikel 132 lid 5 Grondwet blijkt dat ten aanzien van autonome taken een ingreep pas mogelijk is bij ‘grove verwaarlozing’. Er moet dan dus (nog) méér aan de hand zijn dan ‘in gebreke blijven’. Alleen de wetgever in formele zin zelf is in zo’n geval bevoegd tot ingrijpen, bijvoorbeeld door de benoeming van een ‘regeringscommissaris’.

  Vindplaats: Beg. H13, par. 13.2.5

  Rapporteer - Plaats commentaar