Wat is bezwaar?

 • Bezwaar is het vragen van een voorziening bij het orgaan dat het besluit heeft genomen. 

  Rapporteer - Plaats commentaar

 • Artikel 1:5 lid 1 Awb luidt:

  ‘Onder het maken van bezwaar wordt verstaan: het gebruik maken van de ingevolge een wettelijk voorschrift bestaande bevoegdheid, voorziening tegen een besluit te vragen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.’
  Van bezwaar is dus sprake als voorziening tegen een besluit kan worden gevraagd bij het orgaan dat dit besluit nam. Dit orgaan moet dan dus zijn eigen besluit opnieuw beoordelen (ofwel: heroverwegen).

  Het is de hoofdregel dat deze heroverwegingsprocedure verplicht voorafgaand aan een beroep op de bestuursrechter. 

  Rapporteer - Plaats commentaar
 • bezwaar is de eerste stap en zonder bezwaar te hebben gemaakt kan een belanghebbende tegen een besluit in principe geen beroep aantekenen. een bezwaarschrift tegen een besluit wordt behandeld door hetzelfde orgaan dat het desbetreffende besluit genomen heeft

  Rapporteer - Plaats commentaar
 • Bezwaar is een gewoon rechtsmiddel in het bestuursrecht, waarmee een belanghebbende in bezwaar kan gaan door een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

  Rapporteer - Plaats commentaar
 • Als een voorziening tegen een besluit kan worden aangevraagd bij het orgaan dat dit besluit nam art. 1:5 Lid 1 Awb

  Geen bezwaar staat open tegen
  een beslissing op administratief beroep
  een beslissing genomen nadat de uniforme openbare voorbereidingsprocedure is gevolgd


  Met wederzijds goedvinden van het bestuursorgaan en de bezwaarde kan de bezwaarprocedure worden overgeslagen

  Rapporteer - Plaats commentaar
 • het gebruik maken van de bevoegdheid een  voorziening tegen een besluit te vragen bij het bestuursorgaan die het besluit genomen heeft.

  Rapporteer - Plaats commentaar