"Is een aandeelhouder in een vennootschap naar het recht van Hong Kong, die op haar beurt de aandelen houdt in een Nederlandse werkmaatschappij (Chinese Workers B.V.), bevoegd een enquete te verzoeken naar het beleid en de gang van zaken van deze B.V.?"

Hoge Raad:
(1) De bevoegdheid tot het indienen van een verzoek tot het instellen van een enquete die volgt uit art. 2:346 BW is limitatief.
(2) Volgens vaste rechtspraak brengt de strekking van het enqueterecht mee dat de verschaffer van risicodragend kapitaal die een eigen economisch belang heeft in de vennootschap waarop het verzoek betrekking heeft, welk belang in zoverre op een lijn kan worden gesteld met het belang van een aandeelhouder of certificaathouder, voor de toepassing van art. 2:346 aanhef en onder b BW, dient te worden gelijkgesteld met aandeelhouders en certificaten.

Noot: Kapitaalverschaffers zijn voor de waarde van hun economische belang in sterke mate afhankelijk van het door de vennootschap gevoerde beleid. Ter bescherming van dat belang hebben niet alleen directe kapitaalverschaffers, maar ook indirecte, zoals certificaathouder, mits het gaat om belang van een zekere omvang, het enqueterecht.

Rapporteer - Plaats commentaar