HR Bodam:

(1) De curator behoort niet tot de door art. 31 Hrw beschermde derden. Zijn vordering berust op de wet en vloeit niet voort uit een rechtsbetrekking waarop art. 31 Hrw op doelt.

(2) Commissarissen zijn niet zelf gehouden de in art. 2:248 lid 2 BW bedoelde verplichtingen tot boekhouden en openbaar maken van de jaarrekeningen na te leven, ook niet als het bestuur in de nakoming daarvan tekortschiet.

(3) Commissarissen hebben wel de taak op de nakoming door het bestuur van die verplichtingen toezicht te houden; daartoe zullen zij zich door het bestuur moeten laten inlichten en het bestuur met betrekking tot de nakoming moeten adviseren en zo nodig moeten ingrijpen (bijv. door schorsing of bevordering ontslag van een bestuurder).
 
(4) Het is aan de curator om te stellen en te bewijzen dat een commissaris zijn toezichthoudende taak onbehoorlijk heeft vervuld, maar indien het bestuur niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen, is het aan de commissaris om voldoende feitelijke gegevens te verstrekken ter motivering van zijn betwisting van de curator, teneinde deze aanknopingspunten te verschaffen voor een eventuele bewijslevering.

Rapporteer - Plaats commentaar