Hoge Raad:

(1) Het handelen en nalaten van een vennootschap dient te worden beoordeeld naar de maatstaven die golden ten tijde van het te beoordelen beleid en de kennis en ervaring die de vennootschap toen had of behoorde te hebben.
(2) I.c. mag van Fortis, als systeembank, gelet op haar bijzondere zorgplicht, meer kennis en ervaring worden verwacht dan van een partij in een andere positie. 
(3) Kennis en inzicht moeten dus worden beoordeeld naar de omstandigheden ten tijde van haar handelen en besluitvorming - 'behoorde te hebben' teneinde daarop haar handelen en besluitvorming te kunnen baseren. 
(4) Voor de beoordeling of sprake is geweest van wanbeleid, is niet beslissend of bepaalde gedragingen van Fortis volgens de Richtlijn en daarop gebaseerde regels in de Wft al dan niet toelaatbaar waren. 
(5) Er is in strijd met elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap gehandeld en dus sprake van wanbeleid, wanneer
  • een belang is gemoeid met correcte informatieverschaffing, en
  • de verstrekte informatie tekortschoot.


Noot:
"Hindsight bias": gebeurtenissen mogen niet achteraf worden beoordeeld. Van de Fortis mocht als systeembank, gelet op haar bijzondere zorgplicht, meer kennis en inzicht worden verwacht dat van een partij in een andere positie. Voor de beoordeling of er sprake is geweest van wanbeleid, doet het er niet toe of bepaalde gedragingen van Fortis volgens genoemde regelingen al dan niet toelaatbaar waren.  

Rapporteer - Plaats commentaar