1. De validiteit van gedragsobservaties kan bepaald worden m.b.v. likertschalen.