De jaarruimteDe jaarruimte is de berekening die aangeeft of een belastingplichtige de mogelijkheid heeft de lijfrente-inleg af te trekken van het fiscale inkomen. De aftrek geldt alleen voor personen die bij de aanvang van het kalenderjaar nog niet de AOW-leeftijd hebben bereikt.
Voor de berekening van de jaarruimte van 2015 worden de cijfers van 2014 gebruikt, behalve de franchise. Hierbij geldt de franchise van het betreffende jaar, dus 2015.
De formule van de jaarruimte van 2015 is:
13,8% x Pg -/- 6,5 A -/- F -/- BSR
waarbij:
Pg = premiegrondslag
A = waardeaangroei pensioenaanspraak over voorafgaand kalenderjaar
F = dotatie van de fiscale oudedagsreserve in het voorafgaande kalenderjaar
BSR = de geblokkeerde bedragen van een spaarloonregeling die zijn aangewend voor een vrijwillige betaling van een pensioenregeling in het voorafgaande kalenderjaar

Rapporteer - Plaats commentaar