1. De functie-inhoud bestaat uit 2 componenten: 
 • o
  o

  Financiële, activiteiten gericht op beheersing (control) van geldbeweging. Het gaat hierbij om bewaking van o liquiditeit: het steeds kunnen voldoen aan aangegane financiële verplichtingen
  o rentabiliteit: de verhouding tussen resultaat en het vermogen waarmee dit resultaat is behaald
  o solvabiliteit: kunnen voldoen aan verplichtingen tegenover de schuldeiser
  Normen worden vastgesteld door kengetallenà verhoudingsgetal tussen 2 grootheden, bijvoorbeeld binnen 30 dagen betalen.
  Debiteurensaldo: (gem. debiteurensaldo / omzet op rekening) x aantal dagen.
  Registratieve, bestaat uit:
  o Informatief aspect, heeft betrekking op;
  • §  het verstrekken van samengevatte en geanalyseerde informatie ten behoeve van besluitvorming
  • §  het verplicht verstrekken van gegevens aan de ondernemingsraad, het centraal bureau voor statistiek, de belastingdienst en anderen
  • §  het verstrekken detailinformatie (vaak op ad hoc-basis)
  o verantwoordingsaspect; informatie verstrekken met als doel het afleggeven informatie. Bijvoorbeeld
  een budgetoverzicht gemaakt door een functionaris. De leiding zal een functionaris juister vinden dan een neutrale afdeling, omdat deze niet direct betrokken is. Wettelijke verplichting van de leiding om verantwoording af te leggen aan het maatschappelijk verkeer over het door haar gevoerde beleid. Een jaarrekening (resultaat/solvabiliteit/rentabiliteit) en een jaarverslag moet opgesteld worden.
  o Controleaspect; heeft betrekking op het verkrijgen van zekerheid over de juistheid, volledigheid en toelaatbaarheid van de verstrekte informatie.
  Organisatorische maatregelen zijn er om zeker te zijn dat geregistreerde opbrengsten juist/volledig zijn en uitgaven toelaatbaar waren (gekeken naar bevoegdheid om verplichtingen aan te gaan en de begrenzingen van het budget). 

  Rapporteer - Plaats commentaar