Binnen welke termijn moet de OvJ volgens art. 410 lid 1 Sv schriften met grieven indienen?

  • Binnen 14 dagen na het instellen van hoger beroep moet de OvJ een schriftuur met grieven indienen op de griffie v.h. gerecht dat het vonnis heeft gewezen. De verdachte kan binnen 14 dagen na instelling v.h. hoger beroep een schriftuur met grieven indienen. De wet maakt onderscheid tussen OvJ en verdachte. Dat onderscheid ligt minder scherp dan op het eerste gezicht lijkt. Enerzijds leidt het niet naleven v.d. schriftuurverplichting door OvJ niet zonder meer tot niet-ontvankelijkheid. Het door hem ingestelde hoger beroep 'kan' in dat geval zonder onderzoek v.d. zaak zelf niet-ontvankelijk worden verklaard; hof is daartoe dus niet verplicht, art. 416 lid 3 Sv. Anderzijds volgt uit het feit dat voor de verdachte geen schriftuurverplichting geldt, niet dat aan het uitblijven van een schriftuur geen consequenties kunnen worden verbonden. Als de verdachte geen schriftuur met grieven indient noch mondeling bezwaren tegen het vonnis opgeeft, kan het door de verdachte ingestelde hoger beroep zonder onderzoek v.d. zaak zelf niet-ontvankelijk worden verklaard, art. 416 lid 2 Sv.

    Rapporteer - Plaats commentaar