Bespreek de vijf belangrijkste kenmerken/basisfenomenen van Klasieke conditionering