233. Bijzondere eigenschuldregels
Naast art. 6:101 kent het BW enkele bijzondere eigenschuldbepalingen. Zo is in het op de Europese richtlijn inzake productaansprakelijkheid terug te voeren art. 6:185 lid 2 een regel opgenomen die in essentie overeenkomt met art. 6:101: de aansprakelijkheid van de producent wordt verminderd of opgeheven rekening houdende met alle omstandigheden, indien de schade is veroorzaakt zowel door een gebrek in het product als door schuld van de benadeelde of een persoon voor wie de benadeelde aansprakelijk is. 

  • Gedacht moet bijvoorbeeld worden aan het geval waarin een consument een product gebruikt waarvan bekend is dat het gebrekkig is. Denk aan een automobilist die doorrijdt terwijl hij weet dat zijn remsysteem defect is. 

In art. 7:658 dat betrekking heeft op de contractuele aansprakelijkheid van de werkgever jegens zijn werknemer ter zake van arbeidsongevallen en beroepsziekten is in het tweede lid bepaald dat de werkgever niet aansprakelijk is wanneer hij aantoont dat hij zijn zorgplicht voor de veiligheid van zijn werknemers is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Rapporteer - Plaats commentaar